Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği Nasıldır 2021

0

Çiftlerin beraber almış olduğu ortak karar sonucuna gore, sorunsuz ve oldukca kısa bir sürede evliliklerini bitirmelerine anlaşmalı boşanma denir. Sadece anlaşmalı boşanmak için çiftin minimum 1 yıl kalmış olması gerekir. Çift ister avukatla beraber anlaşmalı olarak boşanabilir ister de avukatsız bir halde anlaşmalı olarak evliliğini bitirebilir. Sadece avukat olmadan anlaşmalı boşanmak isteyenlerin, boşanma protokolünü ve boşanma dilekçesini eksiksiz bir halde doldurmaları gerekir. Boşanma protokolünde hukuki bilgilerin tamamlanmamış olması durumunda, her iki tarafta hak kaybı yaşayabilir. Yaşanmış olan hak kaybının hiçbir şekilde geri dönüşü olmamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Eşlerin birlikte almış olduğu ortak karar sonucunda evliliklerini sorunsuz bir halde bitirme işlemine anlaşmalı boşanma denir. Çiftin anlaşmalı boşanabilmesi için minimum 1 yıl evli kalmış olmaları gerekir. Anlaşmalı boşanabilmek için çiftin her ikisinin de boşanmak için başvurmaları veya tek tarafın boşanma davası açıp öteki tarafınca da boşanma davasını kabul etmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma için, çiftin kendi aralarında konuşup anlaşarak boşanma dilekçesi hazırlaması gerekir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi ile beraber anlaşmalı boşanma protokolü yazılır. Anlaşmalı boşanma protokolü; velayet, tazminat, soyadı, tazminat, mal varlıkları ve nafaka mevzularında her iki tarafın ortak karara varıp imzaladıkları dilekçedir. Anlaşmalı boşanma protokolünü veren çift, mahkeme kararınca tek celsede boşanır.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanmak isteyen çiftler, avukat olmadan anlaşmalı boşanıp boşanamayacaklarını merak ederler. Avukatsız anlaşmalı boşanma davası elbet mümkündür. Sadece boşanma dilekçesinde veya boşanma protokolünde hukuki bilginin tamamlanmamış olması ya da davanın yanlış açılması durumunda çiftler içinde hak kayıpları yaşanmaktadır. Bunun için çiftin, anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlarken dikkat etmeleri gerekir.

Avukatsız Boşanma Dilekçesi Örneği 2021

Nöbetçi Aile Mahkemesine

Davacı: A. Ç ., adres, T.C. Kimlik No:……..

Vekili  : Av. ……………..

Davalı : C.O., adres, T.C. Kimlik No:…….

Dava Mevzusu : Anlaşmalı Boşanma

Vakalar:

Müvekkilim A.O. ile davalı C.O, ortalama 3 senedir evli olup K.Ö. isminde ortaklaşa evlatları vardır. Müvekkilim davacı ile davalı içinde uzunca bir süredir devam etmekte olan ihtilaf giderek artmış ve ortak yaşam çekilmez hale getirmiştir. Davalı C.O. ile müvekkilim hiçbir mevzuda anlaşamamaktadırlar. Müvekkilim A.O. ile davalı karşılıklı anlaşmış bulunmaktadırlar. Ortaklaşa çocuk K.O.’in velayetinin müvekkilime verilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. Ek olarak müvekkilim Çankaya Mahallesi, İlker Sokak No: 65/23 adresinde bulunan evimizdeki ev eşyalarının tamamı de beraber oturmaya devam etmek istemektedir. Davalı kişisel eşyalarını alabilir. Gerek müvekkilim, gerekse davalının nafaka, maddi ve içsel tazminat ile mal ve eşya talebi bulunmamaktadır. Dosyaya ibraz etmiş olduğumuz dava dilekçesine ekde protokol içeriğini aynen yine ederiz altındaki imza müvekkilime aittir. Davalı ile müvekkilimin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini ister, yargılama giderlerinin üzerimizde bırakılmasını kabul ederiz.

Deliller:

Nüfus kayıt tablosu

Evlenme cüzdanı sureti

… tarih antak kalma protokolü

Hukuki Sebepler: 4721 say TMK m. 166/3, 353, 6100 say HMK ilgili hükümler.

Netice ve Talep: Yukarıda belirtilen dolay iş bu davanın kabulü ile;

Tarafların boşanmalarına

Ortaklaşa çocuk K.O.’nun velayetinin müvekkilim A.Ö. ye verilmesine,

Ortaklaşa çocuk K.O. le davalı içinde makul seviyede kişisel ilişki kurulmasına

Dilekçe elindeki protokolün onanarak kararın eki sayılmasına,

Karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Av. …………….

Ekler:

Nüfus kayıt belgesi

Evlilik cüzdanı

Anlaşmalı boşanma protokolü

Vekaletname

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2021

… (YETKİLİ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI: İSİM, TC, ADRES

DAVALI: İSİM, TC, ADRES

KONU: Anlaşmalı boşanma talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Bu bölümde evlilik birliğine ilişkin bilgiler verilmeli, protokolden bahsedilmeli ve anlaşılan hususlar yazılmalıdır. Protokol hususları detaylıca hazırlanmalıdır.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, TBK vesair

HUKUKİ DELİLLER: Dosya anlaşmalı olması halinde ek olarak kanıt sunmaya gerek olmayacaktır.

TALEP VE SONUÇ: Yukarıda anlattığım sebeplerle anlaşmalı boşanma talebimiz ile protokol doğrultusunda boşanma talebimizin kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederim. 2021 (TARİH)

DAVACI İSİM

İMZA

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2021

(Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Örneği)

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşler, aşağıda bir örneğine yer vermiş olduğumuz protokole benzer bir protokolü kendi aralarında hazırlayıp beraber imzalayarak mahkemeye başvuracaklardır.

…….. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

DAVACI : …………………. (TC……………….. )

DAVALI : …………………. (TC………………. )

Davacı eş ………………..ile davalı eş ………………………….., …… senedir devam eden evliliklerini ortak olarak almış oldukları karar neticesinde boşanarak sonlandırma hususunda mutabık olup, bu boşanmanın gerek ortaklaşa küçüklere ilişkin ve gerekse mâli neticeleri mevzusunda iş bu protokolde yer edinen hükümlere uymayı karşılıklı olarak kabul etmişlerdir.

HÜKÜMLER :

I- BOŞANMA KONUSU : Her iki taraf da evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu fikrinde mutabık olup, boşanmak hususunda ortak bir karara varmışlardır.

II- VELAYET VE İŞTİRAK NAFAKASI : Taraflar, ortaklaşa evlatları olan ….yaşındaki….. ile … yaşındaki…..’nın velayetinin davacı/davalı anne …………………..’e verilmesi hususunda anlaşmışlardır. Baba ortaklaşa evlatları için aylık ….’şer TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir.

III- NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:Tarafların birbirlerinden hiçbir surette nafakave maddi-manevî tazminat talebi bulunmamaktadır. Gerek bu dosya kapsamında ve gerekse ileriye dönük olarak bu taleplerinden gayrı kâbil-i rücu olarak feragat etmişlerdir.

IV- ORTAK MAL PAYLAŞIMI ve KİŞİSEL EŞYALAR KONUSU:Taraflar ortak mal ve her türlü kişisel eşyalar ile ziynet eşyası (takılar) mevzusunda kendi aralarında yapmış oldukları antak kalma çerçevesinde paylaşımı gerçekleştirmiş olup, tarafların bu mevzuda birbirlerinden gerek bu davada gerekse ileriye dönük olarak hiçbir hak talepleri bulunmamaktadır. Bu kapsamda tarafların ortak mallarından;

……….. (Bu kısım altında madde madde –varsa- ortak mallar mevzusundaki paylaşıma ilişkin detaylı açıklamalarla, bu malların eşlerden hangisine bırakıldığı yazılacaktır.)

…………

V- VEKALET ve YARGILAMA MASRAFLARI KONUSU : Tarafların birbirlerinden vekalet gideri ve yargılama harcamalarına ilişkin hiçbir talebi bulunmamaktadır.

VI- (Altı) madde ve iki nüshadan müteşekkil iş bu protokol, kendi içinde bir tüm olup tarafların hür iradesi ile hazırlanmıştır. Taraflar içinde anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmemesi durumunda hiçbir hükmü bulunmamaktadır.

SONUÇ : Taraflar yukarıda madde madde yazılı hususlarda ortak ve hür iradeleri ile mutabakata varmış olup, iş bu protokol mahkemeye arz edilmek suretiyle taraflarca beraber imza altına alınmıştır.

DAVACI DAVALI

İmza İmza

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.